Regulamin sklepu Plantwear.pl

Przetwarzanie danych osobowych oraz polityka prywatności w Plantwear.pl

Przeczytaj o zasadach przetwarzania danych i polityce prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Plantwear, który jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urządzenia lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, przy czym Plantwear przetwarza tylko następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), a także IP urządzenia.
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane są w celu: 1) realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym wysyłania newsletterów, 2) realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży, oraz 3) prowadzenia marketingu polegającego na kierowaniu interesujących ofert lub treści, które nie są dopasowane do jego preferencji. Dane takie mogą zostać udostępnione innym podmiotom tylko w związku z realizacją Umowy sprzedaży, tzn. kurierowi DPD – wybierając przesyłkę, PayPal – wybierając płatność poprzez kanał PayPal oraz tpay.com – wybierając ten sposób płatności. Dane w żadnym wypadku nie są przekazywane do państwa trzeciego ani też innym podmiotom nie będącymi stroną w transakcji.
 3. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a także adres IP urządzenia, z którego złożono Zamówienie lub zarejestrowano Konto, będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. realizacji Zamówień i Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. realizacji składanych roszczeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, roszczeń wynikających z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji Zamówienia i Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw,
  5. w celu prowadzenia marketingu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Plantwear, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  7. w celu świadczenia przez Plantwear dodatkowych usług po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. odpłatne lub nieodpłatne (wg decyzji Plantwear) usuwania uszkodzeń Towarów – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Plantwear (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, może uniemożliwić wykonywanie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację Zamówienia, Umowy sprzedaży albo prowadzenie Konta.
 5. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 6. Klientowi przysługuje prawo:
  1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Plantwear przekazuje informacje o tym czy dane dotyczące danego Klienta (osoby) są w ogóle przetwarzane, a jeśli ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
  2. sprostowania – na tej podstawie Plantwear poprawia błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie,
  3. usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
  4. ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Plantwear wstrzymuje się z przetwarzaniem danych osobowych (za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem lub Plantwear nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Plantwear informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia– Plantwear każdorazowo informuje Klienta, także na jego żądanie, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku,
  5. przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą lub złożonym Zamówień/zawartą Umową sprzedaży, Plantwear wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – na tej podstawie Klient może wnieść do Plantwear sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Plantwear nie może przetwarzać danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (związanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Plantwear, w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
  7. skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Plantwear narusza obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 8. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych związane jest z przetwarzaniem przez Plantwear danych osobowych podanych w tym formularzach, w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Plantwear przetwarza dane osobowe Klientów odwiedzających profile Plantwear prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klientów o aktywności Plantwear oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Klientami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Plantwear w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 10. Plantwear zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym Plantwear prowadzi analizę ryzyk związanych z ujawnieniem danych osobowych w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub w związku z nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Plantwear oświadcza, że dostęp do danych osobowych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Plantwear, jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3.
 11. Plantwear przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie czasu niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane są zasadniczo w czasie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do realizacji Zamówień i Umów sprzedaży. Po tym czasie dane osobowe są usuwane przez Plantwear, chyba że z charakteru celu określonego w ust. 3 wynika konieczność dłuższego przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją przez czas trwania rękojmi i gwarancji).
 12. Kontakt z Plantwear we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w szczególności w sprawach określonych w ust. 6, odbywa się za pomocą poczty elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 13. Plantwear zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klientów organom państwowym lub innym osobom trzecim, jeśli żądanie do ujawnienia posiada podstawy prawne w obowiązujących przepisach.
 14. W celu prawidłowego działania Sklepu, Plantwear korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to pakiety informacji, za pośrednictwem, których Klient korzysta ze stron internetowych, i które zapisywane są na urządzeniu Klienta, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mogą pochodzić od administratora Sklepu lub mogą być to cookies zewnętrzne, czyli zamieszczane przez partnerów administratora za pośrednictwem strony Sklepu.
 15. Klient może wyłączyć lub ograniczyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki na ustawienia wyłączające zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 16. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta.
 17. Pliki generowanie bezpośrednio przez Sklep nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 18. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
  1. utrzymywania sesji Klienta (pliki własne),
  2. dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta (pliki własne),
  3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
  4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta (pliki zewnętrzne),
  6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
 19. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Klienta,
  2. stałe – zakończenie sesji Klienta nie powoduje ich usunięcia.
 20. Każdy Klient i w każdym czasie może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 21. Sklep może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 22. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym
 23. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

Zakupy w Plantwear.pl

I. DEFINICJE - dowiedz się, co oznaczają użyte w Regulaminie pojęcia

 1. Klient – podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który przegląda treści Sklepu, korzysta z funkcjonalności Sklepu, rejestruje Konto, składa Zamówienie, lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży w ramach Sklepu albo zawiera taką umowę.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – dedykowany Klientowi, indywidualny panel z danymi Klienta oraz informacjami dotyczącymi Zamówień, a także ich realizacji, stworzony w związku z przeprowadzeniem procedury rejestracji Konta.
 4. Koszyk – integralna część Sklepu i systemu zakupowego, w której znajduje się lista wybranych przez Klienta Towarów i inne informacje związane z Zamówieniem.
 5. Sprzedawca – Plantwear S.A. (dawniej Wiktor Pyrzyk Plantwear) z siedzibą w Białej 51B, Radzyń Podlaski (21 – 300), KRS: 0000766519, NIP: 5381859583, REGON: 382460317. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł – opłacony w całości.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, a także sprzedaży Towarów, w ramach Sklepu.
 7. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.plantwear.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 8. Towar – produkty prezentowane oraz oferowane do sprzedaży w Sklepie.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Plantwear a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Do Umowy sprzedaży stosuje się prawo polskie. Językiem Umowy sprzedaży jest język polski.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE - dowiedz się, kto prowadzi sklep. Poznaj właściciela.

 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym www.plantwear.pl jest Plantwear S.A.  z siedzibą w Białej 51B, Radzyń Podlaski (21 – 300), KRS: 0000766519, NIP: 5381859583, REGON: 382460317. Kapitał zakładowy 100.000,00 zł – opłacony w pełni.
 2. Dane kontaktowe – adresy elektroniczne: kontakt@plantwear.pl, numer telefonu
  (+48) 720-220-720.
 3. Dane kontaktowe do zgłoszeń w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w ramach gwarancji, do zwrotu Towarów, do zgłaszania nieprawidłowości w działaniu Sklepu: PLANTWEAR, Biała 51B, 21 – 300 Radzyń Podlaski.
 4. Plantwear prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczną Towarów za pośrednictwem sieci Internet i przy pomocy Sklepu.
 5. Plantwear świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnej możliwości przeglądania treści Sklepu, prowadzenia Konta, udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza Zamówienia oraz zawierania Umów sprzedaży za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. Niniejszy regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w związku z Ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a także warunki sprzedaży Towarów w ramach Sklepu, w tym w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Plantwear związane z zawarciem Umowy sprzedaży, w odniesieniu do: postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), postanowień Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowień w zakresie ochrony danych osobowych wynikającej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowień Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady rejestracji Konta w serwisie internetowym, w ramach którego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z już zarejestrowanego Konta,
  2. zasady składania Zamówień przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  4. warunki sprzedaży Towarów w ramach Umów sprzedaży,
  5. zasady przetwarzania danych osobowych.
 9.  Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.plantwear.pl/regulamin, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu, rejestracji Konta lub złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 11. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.
 12. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta oraz zawierania Umów sprzedaży, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. możliwość korzystania z przeglądarki internetowej, np.: Google Chrome wersja 21 lub wyższy, Windows Internet Explorer 9 lub wyższy, Windows Edge, Safari, Firefox, inne,
  4. rozdzielczość ekranu: 1280x800px.
  5. Dodatkowo, Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
 13. Plantwear zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. poprzez konieczność użycia hasła dostępu do Konta). Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 14. W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Plantwear, poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w rozdziale I ust. 2 lub pisemnie na adres Plantwear wskazany w rozdziale I ust. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
 15. W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający o nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu, a także zabronione są działania naruszające prawo czy zmierzające do obejścia prawa, a także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 16. Plantwear może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają nieprawdziwe dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię Plantwear lub innych Klientów.

III. ZASADY REJESTRACJI NOWEGO KONTA W SKLEPIE ORAZ KORZYSTANIA Z NIEGO, czyli jak to działa.

 1. Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania Zamówienia, śledzenia na bieżąco statusu Zamówienia, podglądu historii zamówionych Towarów czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a także dokonywania zakupów w Sklepie w przyszłości, bez konieczności ponownego podawania danych, o których mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stroną Umowy sprzedaży zawartej w drodze złożonego Zamówienia może być także Klient nieposiadający Konta, przy czym warunkiem korzystania z funkcjonalności Sklepu i złożenia Zamówienia przez Klienta nieposiadającego Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Zarejestrowanie Konta może nastąpić w każdym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien podać swój adres poczty elektronicznej oraz stworzyć hasło dostępu do Konta, zgodnie ze wskazówkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonywanymi Zamówieniami, Klient nie powinien podawać swojego hasła dostępu do Konta osobom trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przesłane na podany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, każdorazowy dostęp do Konta następuje przy użyciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta oraz hasło dostępu do Konta). Po zakończeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien każdorazowo wylogować się z Konta.
 7. Jeśli Klient posiadający Konto chce złożyć Zamówienie poprzez to Konto, powinien uzupełnić w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI pozostałe dane osobowe niezbędne do zrealizowania Zamówienia: imię, nazwisko, opcjonalnie firmę przedsiębiorstwa (nazwa firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru.
  1.  W zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI znajduje się również podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
  2. W zakładce ADRESY – ADRES WYSYŁKI, Klient może podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres podany w zakładce ADRESY – ADRES PŁATNOŚCI.
  3. Wszystkie dane podane przez Klienta w zakładce ADRESY mogą zostać zmienione przez Klienta w każdym czasie poprzez edycję Konta, przy czym po złożeniu przez Klienta Zamówienia, zmiana danych może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Plantwear na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
  4. W przypadku zmiany danych Klienta, niezbędnych do realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub do poinformowania o tym Plantwear na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej.
 8. Klient może uzupełnić dane Konta o swoje imię i nazwisko w zakładce SZCZEGÓŁY KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient może zmienić w każdym czasie poprzez edycję Konta.
 9. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Postanowieniach końcowych Regulaminu.
 10. Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów oferowanych przez Sklep.
 11. Klient może w każdym czasie i nieodpłatnie usunąć Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, poprzez zgłoszenie takiego żądania Plantwear na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Plantwear wskazany w rozdziale I ust. 3 Regulaminu.

IV. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY I ICH REALIZACJI

Składanie zamówień, zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zamówienia poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 2. Składać Zamówienia mogą Klienci posiadający Konto oraz nieposiadający Konta.
 3. Klient posiadający Konto może składać Zamówienia poprzez to Konto albo z jego pominięciem na zasadach określonych w ust. 4 Regulaminu.
 4. Klient nieposiadający Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury rejestracji Konta i uzyskania dostępu do niego poprzez logowanie, jednak w procesie składania Zamówienia zobowiązany jest do podania swoich danych niezbędnych do zrealizowania przez Sprzedawcę Zamówienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsiębiorstwa (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta (oraz adresu płatności, jeśli jest inny niż adres dostawa Towaru), który jest jednocześnie domyślnym adresem dostawy zamówionego Towaru, a także do zaakceptowania Regulaminu.
  1. Klient może także podać inny adres dostawy zamówionego Towaru niż adres swojego zamieszkania.
  2. W trakcie podawania danych osobowych, Klient może zarejestrować Konto, jednak nie jest to obligatoryjne.
 5.  Podczas składania Zamówienia Klient może wpisać uwagi dotyczące Zamówienia w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAMÓWIENIA).
 6. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT z tytułu zakupu Towarów, powinien w rubryce UWAGI DO ZAMÓWIENIA wpisać dane do faktury VAT niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT (firmę przedsiębiorstwa, siedzibę przedsiębiorstwa, numer NIP przedsiębiorstwa).
 7. W Koszyku znajduje się informacja dotycząca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena, informacja dotycząca sposobów dostawy oraz koszt dostawy. Jeśli Klient posiada kupon uprawniający do zniżek, może wprowadzić go w odpowiednią rubrykę w Koszyku celem uzyskania zniżki. W Koszyku Klient może także określić ilość wybranego Towaru, który zamierza kupić.
 8. Do złożenia Zamówienia dochodzi w wyniku (w kolejności): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.plantwear.pl, uzyskania dostępu do Konta w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji Konta, wyboru Towaru spośród prezentowanych w Sklepie, opcjonalnie jego personalizacji (w tym wykonanie graweru), dodanie Towaru do Koszyka, przejścia do kasy, uzupełnienia danych osobowych (jeśli Klient nie korzysta ze Sklepu poprzez swoje Konto), wyboru sposobu dostawy i płatności oraz wyboru przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ.
 9. Klient uaktywniając przycisk „Zamawiam i płacę” potwierdza, iż składa Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 10. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ, Klient ma możliwość jego modyfikowania poprzez system sprzedażowy Sklepu.
 11. Po uaktywnieniu przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ:
  1. Klient nie ma możliwości modyfikowania Zamówienia,
  2.  zmiana danych osobowych Klienta może nastąpić wyłącznie w drodze poinformowania o tym Plantwear na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wysłania Towaru do Klienta.
 12. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłane zostaje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane identyfikacyjne Plantwear, w tym adres Plantwear, dane kontaktowe Plantwear, o których mowa w rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zamówienia, datę złożenia Zamówienia, zamówiony Towar, cenę, sposób i termin zapłaty, numer rachunku bankowego Plantwear, koszt i sposób przesyłki, dane Klienta.
 13. Plantwear przystąpi do realizacji Zamówienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty za zamówione Towary, chyba że Klient wybrał płatność za pobraniem i w takim przypadku Plantwear zrealizuje Zamówienie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu.
 14. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży przekazywane jest za pomocą poczty elektronicznej, o czym mowa ust. 12 Regulaminu. Klient posiadający Konto ma dostęp do warunków zawartej Umowy sprzedaży z poziomu swojego Konta.

Cena i płatność

 1. Ceny Towarów podane w Sklepie:
  1. są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),wyrażone są w złotych polskich,
  2. nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru dokonanego przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  3. Jeśli Klient wybiera opcję personalizacja Towaru (w tym wykonanie graweru), zostanie on poinformowany o jej cenie. Cena za personalizację Towaru nie jest zawarta w cenie Towaru prezentowanej w Sklepie. Informacja o cenie za personalizację znajduje się także w Sklepie przy prezentowanych Towarach.
 2. Za każdym razem przed złożeniem Zamówienia, Klientowi wskazywana jest cena obejmująca całkowity koszt Towarów (w tym koszt personalizacji) i dostawy. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towar oraz za dostawę.
 3. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności:
  1. gotówką „za pobraniem”,
  2.  przelew bankowy na rachunek bankowy Plantwear wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu,
  3. poprzez system płatności PayPal,
  4. poprzez system tpay.com: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.); przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A.; karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Plantwear lub pośrednika (PayPal, tpay.com – wskazane w ust.
 5. Za wyjątkiem wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, jeśli Klient nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Plantwear uprawniony jest do anulowania Zamówienia lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, płatność następuje gotówką do rąk kuriera firmy kurierskiej w momencie dostawy Towaru.
 7. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci rachunku uproszczonego, paragonu albo faktury VAT.
 8. Ceny podane w Sklepie mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towaru). Warunki Zamówienia, w tym cena za Towar, nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył Zamówienie przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

Dostawa towarów

 1. Plantwear zobowiązany jest do dostarczenia zamówionych Towarów bez wad na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Dostawa Towarów jest możliwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zamówienia. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki do Plantwear, Klient ponosi koszt ponownego wysłania przesyłki.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży i dokonaniu zapłaty przez Klienta, chyba że Klient wybrał płatność „za pobraniem”, Towary wraz z całym wyposażeniem, instrukcją obsługi i konserwacji (jeśli jest przewidziana dla danego Towaru), a także innymi dokumentami dotyczącymi Towaru, wysyłane są do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (www.dpd.com.pl) lub do wybranego przez Klienta paczkomatu Inpost (www.inpost.pl) .
 5. Dostawa Towarów następuje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zapłaty za Towar albo od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w ust. 12 Regulaminu, jeśli Klient wybrał płatność „za pobraniem”. W okresie wzmożonej ilości zamówień (okresy okołoświąteczne, black friday, wyprzedaże, promocje itp.) czas realizacji zamówień może jednak ulec wydłużeniu powyżej 7 dni roboczych.
 6. Plantwear informuje, iż w momencie odbioru Towaru, Klient powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Brak sporządzenia protokołu nie stanowi przeszkody do zgłaszania wad Towaru w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w ramach gwarancji.

Rękojmia za wady

 1. Do wad fizycznych i prawnych Towarów stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Jeżeli Towar posiady wady, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Plantwear niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Plantwear albo Plantwear nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Plantwear usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Plantwear. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Plantwear odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 6. Uprawienia z tytułu rękojmi za wady przysługują wyłącznie Konsumentom. Strony Umowy sprzedaży – Klient niebędący Konsumentem oraz Plantwear, wyłączają między sobą rękojmię za wady, przy czym Strony mogą w drodze negocjacji postanowić inaczej.
 7. Roszczenia z rękojmi należy kierować w formie pisemnej na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Razem z roszczeniem z rękojmi, Towar powinien być dostarczony na koszt Plantwear. Konsument powinien także wskazać swoje dane, w tym adres e-mail. Konsument może skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej znajdującego się w Sklepie.
 8. Plantwear w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta, kierując do niego pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Gwarancja

 1. Niezależnie od prawa Konsumenta do zgłaszania wad Towarów na podstawie przepisów o rękojmi, Plantwear udziela Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi niebędącemu Konsumentem gwarancji na sprzedane przez siebie Towary na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach udzielonej gwarancji, Plantwear zapewnia, iż sprzedane Towary nie posiadają wad fizycznych oraz odpowiadają opisowi Towaru znajdującemu się w Sklepie. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne Towarów oraz wady wynikłe z błędów podczas obróbki/składania/polerowania Towarów.
 3. W ramach gwarancji, Plantwear zobowiązuje się do wymiany Towaru na nowy bądź do naprawy Towaru, według wyboru Plantwear. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony, Plantwear wymieni Towar na nowy. Jeśli Towar ze względu na charakter wady nie może zostać naprawiony i nie ma możliwości wymiany Towaru na nowy, Plantwear dokona zwrotu zapłaconej ceny za Towar wraz z poniesionym przez Klienta kosztem dostawy Towaru.
 4. Okres gwarancji trwa 24 miesiące od dnia wydania Towaru Klientowi. Jeśli w wyniku wykonania obowiązków gwarancyjnych Plantwear dostarczył Klientowi zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwrócenia Towaru naprawionego. Jeżeli Plantwear wymienił część Towaru, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Towaru objętego gwarancją Klient nie mógł z niego korzystać.
 5. Gwarancja nie obejmuje wymiany zużytej baterii w zegarkach.
 6. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad Towarów:
  1. powstałych w związku z mechanicznym uszkodzeniem Towarów przez użytkownika lub osobę trzecią,
  2. niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem z Towaru przez użytkownika – jeśli została dołączona do Towaru,
  3. niezgodną z instrukcją konserwacją Towaru przez użytkownika – jeśli została dołączona do Towaru,
  4. korzystaniem przez użytkownika z Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
  5. będących skutkiem działania zdarzeń losowych lub zjawisk atmosferycznych,
  6. powstałych w związku z ingerencją użytkownika w Towar, np. rozłożeniem Towaru na części, z których Towar się składa.
 7. W razie powstania wady Towaru objętego gwarancją, o ile wada ujawni się w ciągu okresu gwarancyjnego, Klient powinien dostarczyć na koszt Plantwear Towar wraz z opisem wady na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Klient może skorzystać z formularza zgłaszania wad w ramach gwarancji znajdującego się w Sklepie.
 8. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 7-14 dni od dnia dostarczenia Towaru wraz z opisem wady. Klient zostanie powiadomiony o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Udzielona przez Plantwear gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży (umowę na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 100 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży – informacja o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży dołączane są do każdej przesyłki. Towar wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy przesłać na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Plantwear zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towarów.
 3. Plantwear dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli Plantwear nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Plantwear na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Plantwear zgodził się je ponieść.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru z wykonanym grawerem (np. zegarek, okulary), Plantwear zwróci wszystkie płatności, za wyjątkiem płatności za grawer (przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). W przypadku produktu całkowicie spersonalizowanego (np. bransoletka “Imię”, drewniana kartka z życzeniami) Konsumentowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru.
 9. W przypadku zwrotu produktu zakupionego podczas akcji rabatowej/wyprzedaży przy użyciu kodu zniżkowego- kwota zwrotu jest równa cenie produktu w zamówieniu.
 10. W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy użyciu rabatu ilościowego (większa ilość produktów = większy rabat), rabat na pozostałe artykuły w zamówieniu zostaje przeliczony adekwatnie do ilości produktów.

Masz pytanie na które nie znalazłeś/aś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.
 1. 5 out of 5
  Wasze bransoletki szczescia sa przecudne ( ja kocham bransoletki) . Obdarowalam nimi bliskie mi osoby, a teraz zamowilam cos dla siebie. Jak dla mnie one sa wyjatkowo tanie, nawet az za tanie jak na to, ze z calego Waszego asortymentu uwazam je za najpiekniejszy produkt i produkt o niezwyklej estetyce. Jesli mozna prosic to w procesie platnosci za koszyk umiesccie paypal i metody online jako pierwsze z gory, bo aktualnie jest przelew, wybieram go i to nigdzie nie przekierowuje ( ja sie spodziewam przelewu online) i konczy proces zamowienia. Juz kolejny raz tak mialam i potem trzeba zlecac przelew pamietajac co ma byc w tytule, kwote i nr konta. Ale ogolnie to nie mam zadnych zadtrzezen. Dobra robota!
 2. 3 out of 5
  Bransoletka śliczna, jednak po około 3 tygodniach użytkowania łapka odpadła:( Nie spodziewałam się tego, bo cena jest dość wysoka.
 3. 5 out of 5
  Piękna bransoletka i bardzo miły kontakt z przedstawicielem Firmy. Ekspresowa realizacja zamówienia. Dziękuję. Monika
 4. 5 out of 5
  Bransoletka urocza , delikatna , subtelna o takiej marzyłam ? . Przepięknie zapakowana. Idealnie się prezentuje. Dziękuję ?
 5. 5 out of 5
  Cudowna bransoletka pachnie drewnem, kupiłam na prezent dla chłopaka 10 mm i pasuje idealnie, lecz pudełko przyszło powyginane i jedno kółko ze sznurka było pekniete dobrze, że kółko a nie wilk. Swoją drogą wiadomo nie od dziś jak InPost traktuje paczki. Bransoletkę bardzo polecam bo wzór i wykonanie są świetne, ale radzę wybrać innego przewoźnika.
 6. 5 out of 5
  Jest przepiekna :) Dziękuję bardzo :) Polecam :)
 7. 5 out of 5
  Wspaniała bransoletka! Wykonana z dbałością o każdy szczegół. Przepięknie zapakowana więc idealnie nadaje się na prezent. :-)
 8. 5 out of 5
  Zapach drewna oszołamiający, przygotowane przepięknie i ukazujące prawdziwe zamiłowanie do drewna. Niesamowite i idealne na prezent !
 9. 5 out of 5
  Otwieram przesyłkę i pierwsze co czuję po wyciągnięciu zawartości to szok wymieszany z delikatnym zapachem drewna... Czarny kartonik owinięty wstążeczką a w środku prosta ale jakże elegancka ,,deseczka" zamknięta na magnesy. Trzymając tak przygotowaną przesyłkę przez moment zapomniałem o tym co było w jej wnętrzu, a to dopiero zwaliło mnie z nóg. Zegarek na żywo jest o wiele ładniejszy niż na zdjęciach, jest doskonale i precyzyjnie wykonany, wszystkie elementy pasują do siebie bardzo dobrze. Od samego początku widać, że plantwear nie rzuca słów na wiatr a jakość produktów to podstawa. Jeszcze długo nie będę mógł wyjść z podziwu... i prawdopodobnie zostałem właśnie stałym klientem ! Doskonała robota !
 10. 5 out of 5
  Piękna bransoletka delikatka i cudownie zapakowana . Na ręce wygląda rewelacyjnie i plus do tego udali mi sie ja zawiazac samemu . Polecam na 100% kupie kolejne
 11. 5 out of 5
  Mąż zadowolony z prezentu a zapach drewna przepiękny! Polecam z całego serca ?
 12. 5 out of 5
  Delikatny, subtelny, kobiecy dodatek. Rzeczywiście bardzo lekki - prawie niewyczuwalny na nadgarstku. Spokojna, zharmonizowana kolorystyka (wybrałam model ze złotymi wskazówkami i neutralnym, beżowym paskiem) pasuje do wielu stylizacji. Polecam i... przymierzam się kolejnego zakupu :)
 13. 5 out of 5
  Różne drogi do celu i wizja szczęścia... a szczęście jest jedno - nasze, najważniejsze. Wszystko inne jest nieistotne.... piękne wykonanie, precyzja i zapach drewna. Piękny dodatek. Polecam.
 14. 5 out of 5
  Wilk to wolność, niezależność, ale i poczucie więzi ze stadem. Bransoletka z wilkiem pozwala połączyć te elementy. Prezent bardzo przypadł do gustu :)
 15. 5 out of 5
  Oryginalna ozdoba kobiecej dłoni. Subtelna, pełna uroku, niesztampowa. Koleżanka bardzo zadowolona :)
 16. 5 out of 5
  Piękno zaklęte w minimalistycznej, subtelnej formie. Kobiecość, elegancja, niepowtarzalność. Ręcznie łamane drewno w duecie z żywicą, okraszone turkusem - cudowne połączenie. Niebanalny prezent dla kogoś bliskiego. Polecam.
 17. 5 out of 5
  Solidne wykonanie, estetyka w każdym calu. To już kolejna bransoletka, którą zamówiłam na prezent. Czas znaleźć coś dla siebie :)
 18. 5 out of 5
  Przepiękna
 19. 5 out of 5
  Zamówiłam jako prezent ślubny - jedną z grubszą plecionką, drugą z cieńszą - obie prezentowały się świetnie. Nie wiem jak inne aspekty, ale wizualnie bransoletki prezentują się super! Następnym zakupem będzie inny wzór i tym razem nie na prezent, ale dla mnie i dla męża ?.
 20. 4 out of 5
  Zegarek bardzo ładny, wszystko spoko, dostawa też szybko, ale mój zegarek został przysłany z wyczerpana bateria, więc odrazu musiałam udać się do zegarmistrza. Dlatego daje jedną gwiazdkę mniej. Ale ogólnie polecam, bo zegarek wygląd świetnie :)
 21. 5 out of 5
  zamówiłam 5 rozdałam 4 i wszystkie my łącznie ze mną jesteśmy zachwycone jakością i wykonaniem. dziś zamówiłam kolejne tym razem puzzle dla pary :) Nie moge się doczekać. Stwierdzam, że jesteście jedną z moich ulubionych polskich firm na rynku :) ściskam i dziękuję
 22. 4 out of 5
  Niestety moja bransoletka także przyszła uszkodzona? oba koraliki dostałam połamane, co niestety odbiera urok bransoletce.
 23. 5 out of 5
  Mam pytanie: czy jest możliwość wygrawerowania 11 znaków? Chodzi mi o dwa imiona jedno pod drugim? z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam serdecznie ?
 24. 4 out of 5
  Zamówienie złożyłam w sobote a we wtorek paczka była już w moich rękach. Z mojej nieuwagi zapłacilam za zamówienie 2 razy , lecz miła Pani Ania pomogła mi rozwiązać problem i drugi przelew wrócił na moje konto za co bardzo dziękuję. Bransoletka sama w sobie jest ładna, drewno grube co oznacza ze tak szybko się nie popsuje. Jeden minus za to że moim zdaniem paczka pakowana jest za słabo. Jeden koralik przyszedł do mnie w kilku kawałkach, a pudełeczko bylo pogniecione. Co sprawa mały problem gdyż bransoletka była kupiona na prezent
 25. 5 out of 5
  Mam pytanie: czy możliwe jest również wygrawerowanie daty lub symbolu typu serduszko/nieskończoność? Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam :)
 26. 5 out of 5
  Absolutnie przepiękne! Doskonale wykonane, leciutkie, przyciągają uwagę wszystkich. Fajnie mieć coś oryginalnego i to wykonanego w Polsce. :) Super się noszą, z montażem szkieł korekcyjnych u optyka też nie było żadnego problemu. Polecam!
 27. 5 out of 5
  Jest przepiękna, dobrze wykonane, przyjemnie się ją nosi, mam nadzieję że długo ze mną zostanie ☺️?!
 28. 5 out of 5
  Bransoletka pięknie zapakowana, drewniana łapka jest śliczna. Na ręku wygląda wręcz uroczo. Świetna na prezent:)
 29. 5 out of 5
  Przepiękna, elegancka bransoletka. Świetnie prezentuje się na nadgarstku. Kobietom polecam grubość bransoletki 6mm. Cudowna jakość, na pewno skuszę się również na inne produkty.
 30. 5 out of 5
  Cudo!!! Wszystko było idealnie. Szybka przesyłka, piękne opakowanie i niesamowity zegarek. Zdecydowanie polecam!
 31. 5 out of 5
  Okulary są super. Dobrze wykonane, lekkie, mechanizm chodzi trochę ciężko, ale to w sumie dobrze. Intensywnie pachną drewnem, jakby palonym. Najsłabiej oceniam przesyłke kurierem DPD, trwała wieki! To miał być prezent urodzinowy, doszedł po czasie. Paczka szła ponad tydzień.
 32. 4 out of 5
  Bransoletka jest piękna i ładnie wykonana, przesyłka szybka. Jednak odejmuje gwiazdkę, gdyż jeden koralik przyszedł w kopercie w 4 kawałkach... :(
 33. 5 out of 5
  Zegarek bardzo oryginalny, pięknie zapakowany. Zamówiłam w sobotę z prośbą do sklepu o dostarczenie do środy. Zegarek dotarł zgodnie z moją prośbą ? polecam!
 34. 4 out of 5
  Bransoletka przyszła bardzo szybko, firma była otwarta na współpracę. Wszystko wykonane bardzo ładnie. Jedyne co stanowi minus to niezwykle silny zapach bransoletki i jej drewnianej tabliczki: nieprzyjemny zapach wilgotnej ziemi.
 35. 4 out of 5
  Bransoletka przyszła bardzo szybko, firma była otwarta na współpracę. Wszystko wykonane bardzo ładnie. Jedyne co stanowi minus i mnie zaskoczyło to niezwykle silny zapach bransoletki i jej drewnianej tabliczki: nieprzyjemny zapach wilgotnej ziemi.
 36. 4 out of 5
  Bransoletka jest piękna! Ciemne drewno, czarna skóra, motyw płomienia. Pokochałam ją od pierwszego wejrzenia. Jedyne zastrzeżenie to zapięcie. Stanowczo nie jest to bransoletka dla 'silnych i niezależnych' kobiet. Zapięcie wręcz zmusza do zrobienia z siebie słabej i bezbronnej i poproszenia kogoś o pomoc. Mój mężczyzna czuje się przez to bardziej potrzebny - super! Tylko że gdy nie ma go w pobliżu to niestety muszę zrezygnować z tego pięknego dodatku. Po wielu próbach samej udało mi się zapiąć ją tylko raz i pewnie było to szczęście początkującego.
 37. 5 out of 5
  Piękna bransoletka! Jedna z najfajniejszych jaka zdobiła moją rękę, uwielbiam ją nosić i nosze niemal codziennie. Dodatkowo znak wilka podkreśla mnie jako człowieka, który niczym samotny wilk przemierza przez życie. Dlatego też wybrałem wilka. Przydałoby się jeszcze więcej takich znaków zwierząt i nie tylko.
 38. 5 out of 5
  Cudowny dostałam od męża i nie chce się z nim rozstawać
 39. 5 out of 5
  Kartka w każdym detalu wykonana perfekcyjnie! Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wygląda nieziemsko, a jako prezent z pewnością zachwyci każdą obdarowaną osobę ;)
 40. 3 out of 5
  Bransoletka ładna, delikatna. Zapięcie mikroskopijne, nieporęczne, nieprzemyślane, nie można jej zapiąć samodzielnie.
 41. 5 out of 5
  Kartka jest dobrze wykonana, będzie wyjątkowym prezentem, ktory na pewno zachwyci Parę Młodą. Obsługa klienta na najwyższym poziomie, bardzo pomocna. Polecam zakupy tutaj ?
 42. 5 out of 5
  Piękny zegarek, świetnie pasuje na lato. Polecam szczególnie na prezent, gdyż samo opakowanie już robi wrażenie ?
 43. 5 out of 5
  Bardzo polecam! Szybka dostawa za co wielki plus, do tego wspaniały produkt, bransoletka jest bardzo delikatna można powiedzieć, że wręcz urocza.
 44. 5 out of 5
  Zachwyt od opakowania po zawartość! Fakt, że to produkt polski zachwyca jeszcze bardziej. Baaardzo polecam.
 45. 5 out of 5
  Warte swojej ceny ;) Polecam
 46. 5 out of 5
  Bransoletka jest przepiękna i cudownie pachnie drewnem! Pasuje do wszystkiego, jestem zachwycona.
 47. 5 out of 5
  Bransoletka przepiękna, delikatna i kobieca. Czas realizacji błyskawiczny, a co najważniejsze - bardzo dobry kontakt ze sklepem, pełen profesjonalizm. Gorąco polecam :)
 48. 5 out of 5
  Zegarek SUPER!!!! Delikatny, lekki i wyjątkowy. Jest piękny!!!! Polecam!!! Sklep pełen profesjonalizm!!!!!
 49. 5 out of 5
  Bransoletka jest SUPER!!!! Delikatna i subtelna. Polecam gorąco!!!! Sklep pełen profesjonalizm!!!!
 50. 5 out of 5
  Polecam, zegarek elegancki świetnie wykonany, po pół roku użytkowania z drewnem uzytym do wykonania nic złego się nie dzieje, wyglada tak samo jak pierwszego dnia. Czas realizacji może nie jest oszałamiający, ale nie zapominajmy że jest to produkt ręcznie wykonany na wysokim poziomie :) w moim awarii uległ mechanizm, wszystko na gwarancji zostało sprawnie wymienione, a zegarek wrócił wyczyszczony i zabezpieczony na nowo. POLECAM
 51. 5 out of 5
  piękny, unikalny zegarek - prosty, subtelny, a przy tym bardzo elegancki... świetnie nadaje się na prezent dla kogoś bliskiego :) gorąco polecam i dziękuję ekipie Plantwear za prawdziwe dzieło sztuki :)
 52. 5 out of 5
  Jestem zadowolony z usług tej firmy.
 53. 5 out of 5
  Kartka i bransoletki piękne, świetnie wykonane. Zamawiałam 8.03 (piątek), a dostałam przesyłkę już 13.03 (środa), więc jestem naprawdę zadowolona. Teraz tylko czekać na dzień rocznicy. ♥ Dzięki! :)
 54. 5 out of 5
  jest cudna
 55. 5 out of 5
  Jest bardzo kobiecy, elegancki i uniwersalny - pasuje do wielu stylizacji. Świetnie się nosi i pasuje na drobne nadgarstki :) No i to opakowanie!
 56. 5 out of 5
  Rewelacja :) Kiedy otrzymałam przesyłkę nie mogłam się doczekać aby wręczyć tą piękną kopertę i zobaczyć jak wygląda kartka, a musiałam czekać jeszcze tydzień. Perfekcyjne wykonanie i ten zapach drewna.. Puzelki są już na stałe na naszych nadgarstkach.
 57. 5 out of 5
  Właśnie czegoś takiego szukałem. Zamówione 06.02 i tak jak obiecano doszło do Walentynek a mianowicie rnao 13.02. Mam nadzieję że ten nietypowy i oryginalny prezent się spodoba. Super że kartka była już zapakowana jako prezent ?
 58. 5 out of 5
  Zarówno kartka jak i bransoletki są znakomicie wykonane. Kontakt z firmą oceniam na bardzo wysokim poziomie. Przesyłka dotarła na czas i bez najmniejszych problemów. Gorąco polecam ;)
 59. 5 out of 5
  Wspaniały, oryginalny prezent. Teraz z niecierpliwością czekam ma 14go i reakcje męża;) Dziękuję.
 60. 5 out of 5
  Dzisiaj otrzymałam przesyłkę! Ta kartka jest po prostu przepiękna. Super klimatyczna, jakość pierwsza klasa, jeszcze pachnie surowym drewnem ♥️ Dopracowana w każdym detalu. Mam nadzieję, że moja druga połówka będzie równie zachwycona i będzie nam się dobrze nosiło bransoletki. Dziękuję Plantwear! ?
 61. 5 out of 5
  Zamówiłam paczkę 5.02 dziś już ją otrzymałam (jest 08.02). Jestem zachwycona wykonaniem kartki jak i bransoletek! Cudowna jakość i piękny wygląd, do tego tak szybka dostawa. Brawo ?! Teraz tylko zostało poczekać do Walentynek, i sprawdzić jak się noszą. Świetna robota plantwear ❤️
 62. 5 out of 5
  Zadziwiająco lekki a jednocześnie solidny. Robi wrażenie i jak na razie zupełnie się nie nudzi ;) Prezentuje się dobrze także na moim (podobno wąskim) kobiecym nadgarstku i jest uniwersalny.
 63. 5 out of 5
  Co za świetny pomysł z taką kartką! :) świetnie wykonana, w szarej kopercie wygląda cudownie. Do tego niezwykle szybki czas realizacji - zamówiłam we wtorek, czwartek po południu już mam ją w domu :) cóż, za 2 tygodnie 4 rocznica mojego związku - musi się spodobać :) dziękuję!
 64. 5 out of 5
  Zegarek mam już mniej więcej 2 miesiące, bardzo lekki co budzi najpierw zdziwienie, rzuca się w oczy przez swój charakterystyczny wygląd, zarówno koledzy jak i koleżanki pytają co to za zegarek i cieszę się ich pochwałami, także polecam
 65. 5 out of 5
  Mam pytanie:jaka jest wielkość bransolety zegarka?
 66. 5 out of 5
  Piękny na damskiej ręce wygląda równie oszałamiająco . Bardzo dobrze wykonany, rewelacyjnie zapakowany każdy produkt ?
 67. 5 out of 5
  Dziś otrzymałam zegarek jest śliczny,lekki polecam!!
 68. 5 out of 5
  To już druga z tej serii bransoletka, jest śliczna,polecam
 69. 5 out of 5
  Dziś otrzymałam okulary są śliczne,lekkie szczerze polecam
 70. 5 out of 5
  Właśnie dotarł do mnie zegarek jest super serdecznie polecam
 71. 3 out of 5
  Niestety w moim przypadku czas oczekiwania był bardzo długi. Użytkuję zegarek od 5 miesięcy, jest ładny, designerski, był pięknie zapakowany. Dużo lepiej i solidniej jednak prezentuje się na zdjęciach. Do tego datownik nie ogarnia zmiany ilości dni w miesiącu, muszę to ręcznie korygować na początku każdego miesiąca.
 72. 5 out of 5
  Piekny, kobiecy i wyjatkowy. Przyciaga uwage i jest solidnie wykonany. Pieknie opakowany w drewniane pudeleczko jest idealnym prezentem. Skurzany pasek dobrze trzyma sie na rece. Pasuje do wielu stylizacji, szczegolnie z drewniana bransoletka w zestawie.;)
 73. 5 out of 5
  Kupiłam zegarek na prezent dla Ukochanego. Pomimo ogromnego natężenia ruchu na stronie w black friday udało mi się zamówić spersonalizowaną wersję. Zaskoczył mnie bardzo krótki czas oczekiwania oraz przemiła obsługa. Rzadko spotyka się tak profesjonalne i serdeczne podejście do klienta. Zegarek prezentuje się o niebo lepiej na żywo, teraz nie pozostaje mi nic innego jak czekać na opinię przyszłego obdarowanego . Dziękuję plantwear i z pewnością tu powrócę .
 74. 5 out of 5
  Podobnie jak większość komentujących, kupiłam zegarek na prezent dla mężczyzny. Prezent idealny! Mężczyzna bardzo zadowolony :) Zegarek jest bardzo lekki, efektowny a przy tym klasyczny. Dedykacja na wewnętrznej stronie koperty prezentuje się bardzo dobrze - polecam! Hand-made w najpiękniejszej formie!
 75. 5 out of 5
  Trochę się naczekaliśmy...ale było warto! Bransoletki są bardzo subtelne, wręcz intymne. Wybrałam niebieski kolor sznurka - z ciemnym drewnem prezentuje się idealnie. Dodam tylko, że sposób w jaki pakujecie swoje produkty jest równie wyjątkowy jak same produkty. Już dawno żadna przesyłka mnie tak nie zachwyciła!
 76. 5 out of 5
  Dostałam ten zegarek na urodziny i jestem zachwycona tym prezentem! Jego wykonanie jest perfekcyjne przy czym widać, że jest to ,,ręczna robota" co nadaje mu jeszcze większej wyjątkowości. Jakość idzie w parze z ceną. Naprawdę polecam ten produkt.
 77. out of 5
  Krystian, dzięki za szczerą opinię! Prosimy o kontakt z nami: kontakt@plantwear.pl - poprawimy problem, aby zegarki nie musiały leżeć w szafie! Piny nie powinny rdzewieć, ale nie każdy materiał jak taki jak deklaruje producent. Tu nie chodzi o oszczędność - teleskopy po prostu się nie sprawdzały w przypadku naszych drewnianych kopert.
 78. 5 out of 5
  Opinię wystawiam jako właścicielka tego cuda od 2 lat. Nie sądziłam, że poza tak wspaniałym wyglądem zegarek spełni moje oczekiwania w kwestii wytrzymałościowej- przeżył kilka upadków, był nastawiony na kiepskie warunki atmosferyczne (ulewy, upały). Pasek jest dość często prany i ciągle wygląda jak nowy, na szkle żadnych rys, drewno w stanie idealnym,nawet bateria ani razu nie była wymieniana. Noszę go codziennie bo mimo jego masywnej i na pozór topornej budowy nadaje się zarówno do sportowego jak i eleganckiego outfitu. Polecam zdecydowanie i przymierzam się do zakupu kolejnego Waszego cacka :) Brawo Plantwear!
 79. 3 out of 5
  Ładny zegarek kupiłem dwa dla siebie i żony inny model ale wyszła po czasie jedna wada ,teleskopy a właściwie druciki na których zamocowany jest pasek zaczęły rdzewieć okazuje się że tu zaoszczędzono.A szkoda bo były by idealne piękne lekkie a teraz nie wiem jaki ma to wpływ na zdrowie wiec pięknie w szafce wyglądają .
 80. 5 out of 5
  Zegarek jest śliczny i leciutki. Na żywo jeszcze ładniejszy niż na zdjęciach :) Polecam wybrać pasek skórzany, bardzo ładnie się prezentuje.
 81. 5 out of 5
  Cudowna bransoletka z duszą ? dobrze prezentuje się na każdej ręce. Wykonana naprawdę porządnie
 82. 5 out of 5
  Dla miłośników pięknych przedmiotów. Zegarek wykonany z wielką starannością, warty każdej wydanej złotówki. Nienachalny w swojej elegancji. Prawdziwa ozdoba nadgarstka. Jeden z moich 5 zegarków (sic!), ale nie poprzestanę na tym na pewno.
 83. 3 out of 5
  Mam delikatnie mieszane odczucia. Zegarek prezentuje się ładnie, ale efekt trochę psuje tarcza, która wygląda jak kawałek tej z deseniem kamienia. Na zdjęciach wygląda bardziej realistycznie. Niestety czuje się trochę zawiedziony.
 84. 5 out of 5
  Zegarek świetny , wykonany wręcz idealnie. Na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach . Kupiłam go chłopakowi na 25 urodziny, jest nim zachwycony . Polecam w 100% .
 85. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny, warty swojej ceny. Dbałość o każdy detal. Trochę byłem przerażony, że bransoletka jest za duża, ale dało się ją bez problemu zmniejszyć za pomocą dołączonego prostego narzędzia. Polecam!
 86. 5 out of 5
  Zostałam tym zegarkiem obdarowana i popłakałam się nad dedykacją z koperty :) Jest przepiękny i naprawdę nie do zdarcia. Pasek skórzany jest elegancki i bardzo wytrzymały. Świetne podejście firmy do klienta i szybkie załatwienie sprawy (naprawa gwarancyjna) . Brawo Plantwear!
 87. 5 out of 5
  Co prawda główne zdjęcie nie do końca oddaje rzeczywiste kolory (kamień i drewno są bardzo ciemne, praktycznie czarne), ale mnie właśnie dlatego ten model jest strzałem w dziesiątkę! Świetnie się nosi, przyciąga uwagę, pasuje praktycznie do wszystkiego, a wersja mini idealnie leży na moim bardzo szczupłym nadgarstku. Namawiam też męża na pasującą do mojej męską wersję i jak się uda na pewno będę mu podbierać :D Gorąco polecam!
 88. 5 out of 5
  Świetnie się nosi i bardzo wdzięcznie prezentuje się na nadgarstku.
 89. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny, czekoladowy. Choć spory, nie wygląda ciężko i jest leciutki. Trochę obawiałam się czy będzie pasował na damski nadgarstek, ale leży świetnie. Jestem zakochana:)
 90. 5 out of 5
  Kupiłam go mojej mamie na urodziny. Prezent jak najbardziej trafiony, mama zadowolona - dedykacja zrobiona bardzo ładnie, profesjonalnie :) Dobry zakup, dziękuję!
 91. 5 out of 5
  Zegarek piękny, bardzo lekki oraz oryginalny.
 92. 5 out of 5
  Super zegarek! mąż był zachwycony, uwielbia wszystko co drewniane, ale zegarek był dla niego zaskoczeniem :) Polecam !
 93. 5 out of 5
  Zamówiony jako prezent dla dziewczyny- strzał w dziesiątkę! Jak wielu poprzedników potwierdzę same zalety- niezwykle oryginalne cacuszko, które cieszy oko, nie obciąża ręki i powoduje wiele pytań;) Skoro dziewczyna była zadowolona postanowiłem po krótkim czasie sprawić sobie bliźniaczą wersję "rawa", bo przecież nie może tak być,że zadowolona jest tylko Ona. Teraz cieszymy się już razem!!! Polecam wszystkim zainteresowanym i zastanawiającym się nad zakupem, a obsługa sklepu fantastyczna:)
 94. out of 5
  Pierwszy z 3 sztukowej kolekcji - cudowny, pasuje jak trzeba byc eleganckim ale rowniez na sportowo.
 95. 5 out of 5
  Przepiękny zegarek ! pięknie zapakowany ,idealny na prezent - wielki plus za grawer, super obsługa i gwarancja 24 m-ce ! Szczerze polecam i dziękuję za sprawną realizację !
 96. 5 out of 5
  Jestem bardzo zadowolona, zarówno z produktu - piękny, designerski gadżet dla nietuzinkowych osób, jak i z obsługi. Kontakt błyskawiczny, otwarcie na klienta, miło i sympatycznie (bardzo zależało mi na czasie i otrzymałam zegarek w ciągu 24 godzin!). Wielkie uznanie dla opakowania, każdy kolejny oryginalny jego szczegół zachwycał mnie. Naprawdę wielki szacun dla wszystkich osób, które tworzą te cudeńka. A specjalne podziękowania dla przemiłej Pani Moniki, której jestem niezmiernie wdzięczna za szybkie dotarcie przesyłki.
 97. 5 out of 5
  Po prostu piękny. Ma wyjątkowy urok, do tego trwały, po kilku miesiącach noszenia wyglada jak nowy, świetnie leży zarówno na męskiej jak i na kobiecej ręce.
 98. 5 out of 5
  Zegarek w rzeczywistości jest trochę ciemniejszy, ale i tak prezentuje się wspaniale. Muszę pochwalić też obsługę, bo pierwszy zegarek szybko przestał działać i ekspresowo dostałam nowy w zamian, także to jest na mega duży plus. Piękna otoczka (pudełko ze ścinkami drewna), wspaniałe rękodzielnictwo i wyjątkowa obsługa, ta kombinacja nie może się nie udać :). Polecam z całego serca, wspierajmy polskie rękodzieło ! Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia w biznesie :)
 99. 5 out of 5
  Zegarek rewelacyjny! Wykonanie z dbałością o każdy detal. Wbrew pozorom bardzo lekki. Mega szybka realizacja. Polecam jak najbardziej :)
 100. 5 out of 5
  Tak jak cała reszta, zegarek jest jedyny w swoim rodzaju! Leciutki jak piórko, nikt koło niego nie przechodzi obojętnie :) Od samego początku zawrócił mi w głowie i bardzo się cieszę że teraz zdobi moją rękę :)
 101. 5 out of 5
  Zegarek jest totalnie odlotowy i jestem mega zadowolona. Wykonanie SUPER! Polecam :)
 102. 5 out of 5
  Zegarek przepiękny Bardziej sportowy niż elegancki Świetnie komponuje się z ubraniami z lnu i naturalnych tkanin Na ,,żywo " prezentuje się dużo lepiej niż na zdjęciu Leciutki i bardzo delikatny ..... chociaż pierwsze wrażenie miałam inne Przyciąga uwagę osób przebywajacych wokół mnie ( troszkę to próżne ;) ) Wyrób ręczny....polski.... i niepowtarzalny Dostałam go w prezencie od dzieci Jestem zachwycona :))
 103. 5 out of 5
  delikatny, subtelny, niezwykle lekki. Dostałam na urodziny, w prezencie od synów i sprawił mi wielką radość.
 104. 5 out of 5
  Super wykonanie, super spakowany - idealny na prezent. Fajnie wygląda nawet na bardzo szczupłej ręce a do tego jest mega lekki. Zdecydowanie wyróżnia się w towarzystwie gdzie inni noszą "klasyczne" zegarki.
 105. 5 out of 5
  Zegarek jest niebanalny, nietuzinkowy, z charakterem...a przy tym bardzo wygodny - mimo dość masywnego wyglądu - naprawdę lekki. Wybrałam drewniana bransoletę - zamiast paska - dzięki temu zyskałam nieco bardziej delikatna, kobieca odsłonę... Zegarek nosze 2 dni...i już mi się marzy kolejny plantwear - także uwaga - może uzależniać ;)
 106. 5 out of 5
  Zapiera dech w piersiach...jest piękny! Bardzo okazały a jednocześnie leciutki. Piękny, skórzany porzadny pasek. Ja też jestem zachwycona.
 107. 5 out of 5
  Są naprawdę świetne, a mam je już rok i jestem bardzo zadowolony do tego bardzo dizajnerskie :)
 108. 5 out of 5
  Sama posiadam dwa zegarki tej firmy. Ten był prezentem dla bliskiej osoby . Zachwycił wszystkich , tym bardziej ,że posiadał personalizację. Uwielbiam spoglądać na swój zegarek , nie tylko z potrzeby ale i dla przyjemności. To taka piękna , naturalna biżuteria. I nie uczula skóry jak to bywa często z metalami. Same plusy !
 109. 5 out of 5
  Właśnie rozpakowałam przesyłkę iiiiiiiiii zegarek jest piękny:))) Zamawiając kierowałam się oczywiście zdjęciem ale zaręczam zdjęcie nie oddaje całego piękna. Jestem zachwycona.
 110. 5 out of 5
  Kupiłam te okulary na prezent, okazały się strzałem w dziesiątkę. Gorąco polecam wszystkim, są świetne! :)
 111. 5 out of 5
  Okulary super !!! Bardzo starannie i dokładnie wykonane oraz zapakowane w filcowym etui i drewnianym pudełku. Polecam
 112. 5 out of 5
  Długo zastanawiałam się, który zegarek wybrać, ponieważ wszystkie są piękne! Ostatecznie zdecydowałam się na mini serię Raw Double Silver i jestem bardzo zadowolona. Zegarek, mimo że zrobiony z drewna i kamienia jest lekki jak piórko. Pięknie prezentuje się na nadgarstku. Czytelna i przejrzysta tarcza zegarka sprawia, iż jest on bardzo praktyczny, a nie służy tylko jako ozdoba :) Byłam zaskoczona tak starannym i kreatywnym zapakowaniem zegarka - wszystko dopracowane do najmniejszego szczegółu. Widać, że zajmują się tym ludzie z pasją. Jest to mój pierwszy zegarek od plantwear i na pewno nie ostatni. Polecam!
 113. 5 out of 5
  Genialny. Prezentuje się świetnie. Kolor ma nieco jaśniejszy niż na zdjęciach, ale oddają one stan faktyczny. Dostałem go na urodziny i muszę przyznać, że to najlepszy prezent ever.
 114. 5 out of 5
  Od dłuższej chwili przymierzałam się do zakupu zegarka z serii raw-double silver-dąb. Zastanawiałam się nad zmianą paska na bransoletę w kolorze dąb i po odpowiedzi, że jest to możliwe zdecydowałam się właśnie taką, moją wersję zegarka zamówić. Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Zegarek jest wykonany z wielką precyzją a z bransoletą jest równie wyrazisty jak z paskiem i do tego taki lekki - do czego bardzo szybko się przyzwyczaiłam :). Gorąco polecam!
 115. 5 out of 5
  genialny pomysł, Kartka bardzo ładna i estetycznie wykonana. Polecam w 100%
 116. out of 5
  Paulina - dziękujemy za opinię! Z zasady nie poprawiamy błędów - często okazywało się że są one celowe [powodem najczęściej są żarty sytuacyjne pomiędzy dwiema osobami] - tak więc przy kartkach i personalizacjach używamy funkcji 'kopiuj/wklej'.
 117. 5 out of 5
  Kartka jest wyjątkowa, prezentuje się lepiej niż na zdjęciach. Plus za możliwość zamówienia i odbioru w sklepie w Krakowie. Być może był to mój błąd przy wypełnianiu formularza, ale osoba wykonująca mogła "poprawić" błędy, jak wielka litera, czy "ę" zamiast "e". Mimo wszystko kartka jest warta zakupienia. ;)
 118. 5 out of 5
  Zegarek jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Piękna, ręczna robota. Jestem pełna podziwu dla umiejętności rzemieślniczych osoby, która go wykonała. Mam nadzieję, że osoba, którą obdaruję zegarkiem będzie równie zadowolona na jego widok jak ja. Dziękuję za tą cudowną rzecz:) Polecam na 200% !!! P. S. Zuza, która zapakowała zegarek wykonała również świetną robotę! :)
 119. 4 out of 5
  Zegarek jest naprawdę piękny, solidny i elegancki. Odejmuję gwiazdkę, bo kolor jest zupełnie inny niż na zdjęciu. Koperta i pasek naprawdę nie różnią się tak bardzo odcieniem jak myślałam, zależało mi na jasnej kopercie, a w tym modelu nie ma już jaśniejszych. Mam drobny nadgarstek, więc muszę go zapinać na ostatnią dziurkę i mam jeszcze mały zapas, więc zegarek faktycznie jest typowo męski. Poza tym, nie mam żadnych zastrzeżeń. Mi się podoba, więc zostawiam i szczerze polecam.
 120. 5 out of 5
  Zegarek świetnie wykonany z wielką dbałością o szczegóły. Na zdjęciach wydaje się o wiele cięższy niż jest w rzeczywistości. Szybka przesyłka, ładnie zapakowane. Dziękuję i polecam jak tylko mogę! :)
 121. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny! Do tego czas dostawy wraz z personalizacją zajęła tylko 4 dni robocze! Jestem zachwycona i nie mogę się doczekać, aż go wręczę na prezent!
 122. 5 out of 5
  Pięknie wykonany i ślicznie zapakowany, okazał się doskonałym prezentem, którego sami ofiarodawcy zazdrościli :)
 123. 5 out of 5
  Zegarek przed chwilą wyciągnęłam spod choinki i muszę powiedzieć, że się w nim zakochałam! Jest przepiękny... Delikatny i subtelny, a zarazem przyciągający spojrzenia. Z pewnością będzie pasował do wielu stylizacji, za co pokocham go jeszcze bardziej :)
 124. 5 out of 5
  Genialny zegarek !! nieziemski i piękny . Drugi mój zegarek i będzie wiecej :) Polecam baardzo :)
 125. 5 out of 5
  fantastyczny zegarek ! na żwyo jeszcze lepiej wygląda . polecam :)
 126. 5 out of 5
  Dziękuję bardzo! Zegarek jest cudowny, bardzo piękny ! Mój mężczyzna jest zadowolony, a trudno go zadowolić. Wykonane są świetnie, opakowanie też jest dziełem sztuki.
 127. 5 out of 5
  Zegarek jest przepiękny! Kupiłam go jako prezent dla mojego chłopaka - był zachwycony! Zegarek jeszcze lepiej prezentuje się na żywo. W dodatku, otrzymałam go w pięknym opakowaniu. Obsługa na 6! Przemiły kontakt i szybka reazlizacja zamowienia. Polecam gorąco!
 128. 5 out of 5
  Okulary są naprawdę świetne ! Lekkie, zgrabne, przyjemne w dotyku, bez żadnych skaz itp , Zapakowane w eleganckim drewnianym pudełku idealnie nadającym się na prezent :) Polecam wszystkim !
 129. 5 out of 5
  Jest piękny i cudowny. Długo się nad nim zastanawiałam ale było warto. :)
 130. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny, leciutki i bardzo elegancki. Ma dość masywny pasek (a ja szczupłą rękę ) ale mimo to i tak jest śliczny i jestem bardzo zadowolona z prezentu, polecam ☺
 131. 4 out of 5
  ogolnie dolaczam sie do wszystkich pozytywnych opinii i dodatkowo daje plusika za szybkosc operacji - zamowilem w srode wieczorem, a w piatek o 10 rano paczka byla u mnie, ale! zdecydowanie przydaloby sie szklo szafirowe. wtedy rezultat bylby na 6 w 5 gwiazdkowej skali :)
 132. 5 out of 5
  Oceniam na 6! Wspaniała obsługa klienta - jeszcze tego samego dnia, czyli opłacenia zamówienia, zostałam zapewniona, ze przesyła dotrze do mnie w ciągu maksymalnie 2 dni. I tak się stało :) Jeśli chodzi o zegarek to jest piękny, świetnie wygląda zarówno na dłoni mężczyzny, jak i kobiety. Jest lekki i pachnie drewnem. Uwielbiam i polecam!
 133. 5 out of 5
  Mam i Ja!!! Marzenia się spełniają. Rewelacyjny zagarek. Polecam!!!!
 134. 5 out of 5
  Duży szacunek dla Plantów za obsługę gwarancyjna. Pomimo uszkodzenia mechanicznego wszystko zostało naprawione bezgotówkowo, szybko i profesjonalnie. Brawo!
 135. 5 out of 5
  Nie spodziewałam się tego, że zachwyci mnie jeszcze bardziej na żywo. Jest piękny, oczywiście był to prezent dla niego. Jest nim zachwycony, najważniejsze, że niespodzianka się udała. Na pewno wrócimy tu jeszcze! Polecam!
 136. 5 out of 5
  Idealnie wykonany, lekki, gustowny. Mój od pierwszego zapatrzenia.
 137. 5 out of 5
  Zegarek jest przepiękny. Jest dość duży ale bardzo lekki. Dostałam prezent z obszerną dedykacją ... jak Wy to wszystko zmieściliście ..... :) Dziękuję !
 138. 5 out of 5
  Podczas zamówienia poprosiłem o zmianę paska na czarny skórzany i egzemplarz z większą ilością ciemnych przebarwień na kamieniu. Wszystko zostało zrealizowane tak jak poprosiłem, bardzo miły kontakt z firmą, jestem bardzo zadowolony.
 139. 5 out of 5
  Polecam Plantwear z całego serducha! Z powodu drobnych niejasności, karta została przysłana z błędem. Jednakże zaraz po rozmowie z bardzo wyrozumiałą i miłą Panią, zamówienie zostało wykonane ponownie i już następnego dnia kurier był u mnie. Sama karta to wspaniały, oryginalny prezent. Starannie wykonana i bardzo efektowna. Dziękuję :)
 140. 5 out of 5
  Przepiękny zegarek, bardzo dobra jakość wykonania, świetnie się prezentuje nawet na kobiecej dłoni, producent zadbał o każdy najmniejszy szczegół☺️. Bardzo polecam i na pewno wrócę po następny ?
 141. 5 out of 5
  Zmówiłam we wtorek, a w środę już był kurier! Ekspresowa wysyłka :-) Zegarek - cudo. Starannie wykonany, bardzo lekki. Koperta troszkę ciemniejsza niż na zdjęci, ale za to pasek jaśniejszy - prosiłam o taki. Aby nosił się jak najlepiej :-)
 142. 5 out of 5
  Kupiłam go w maju i nie mogę się z nim rozstać! Na żywo kamień jest nieco ciemniejszy ale jak dla mnie to i tak na plus! Polecam każdemu :)
 143. 5 out of 5
  Zegarek jest wspaniały! Dostałam na urodziny i nie zamieniłabym go na żaden inny. Bardzo lekki, sprawia wrażenie wytrzymałego. Polecam!
 144. 5 out of 5
  Zegarek jest naprawdę śliczny. Zgadzam się z opinią, że na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na zdjęciu:) Obsługa rewelacyjna - wszystko szybo i sprawnie. Będę tutaj wracać, zdecydowanie :)
 145. 5 out of 5
  Gorąco polecam, na ręce wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciach! Jestem bardzo zadowolony z zakupu.
 146. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny. Obawiałam się, że będzie za duży i zbyt masywny, ale na żywo wygląda super. Jedynie co mi przeszkadza to,że wewnątrz na zdjęciu są takie bielsze te plamki jakby wyrzeżbione wewnątrz a ja mam łezki ciemniejsze nie plamki i nie tak wyrzeżbione w głębi tego drewna, ale poza tym super. Polecam.
 147. 5 out of 5
  Piękna, elegancka, solidna.
 148. 5 out of 5
  To już mój drugi zegarek z Plantwear, który jak najbardziej spełnia moje oczekiwania. Bałam się, że będzie zbyt mało "kobiecy", ale gdy tylko zobaczyłam go na żywo wiedziałam, że pasuje idealnie. Polecam! :)
 149. 5 out of 5
  Pięć gwiazdek to zdecydowanie za mało ! :D Mam go równy rok. Towarzyszy mi każdego dnia. :) Jak dla mnie pierwsza klasa pod każdym względem! Gratuluję całemu zespołowi ! :)
 150. 5 out of 5
  Fantastyczny, lekki zegarek, idealnie wykończony, porostu klasa sama w sobie. Zegarek wygląda na żywo o wiele lepiej niż na zdjęciu. Polecam w 100%
 151. 5 out of 5
  Mam juz zegarek ponad rok i trzyma sie świetnie. Bardzo lekki takze wgl nie czuje sie go na ręce.
 152. 5 out of 5
  Piękny zegarek. Mimo, że jest pomarańczowy to właściwie pasuje do wszystkiego, wyróżnia się i dodaje pikantnej nuty do kreacji. Szkoda, tylko, że paski są takie długie. Jestem kobietą drobną więc można powiedzieć, że pasek może być za długi jednakże mam kolegę, który ma taką samą długość i tak samo jak u mnie końcówka paska odstaje i lepiej już wygląda jak ją zaginam.
 153. 5 out of 5
  Jest prześliczny, na żywo chyba jeszcze ładniejszy i bardzo leciutki. Zakochałam się od pierwszego wejrzenia.
 154. 5 out of 5
  Zegarek naprawdę piękny, super lekki i perfekcyjnie wykonany ;) Wspomnę jeszcze o czasie dostawy, która trwała mniej niż 24h ! Jeszcze nigdy nic nie przyszło mi tak szybko:) Tak powinno się dbać o klienta za co bardzo dziękuje:) Pozdrawiam
 155. 5 out of 5
  Szykowny,prosty,klasa
 156. 5 out of 5
  Jestem szczęśliwa posiadaczką tego zegarka od wczoraj. Jest obłędnie piękny! Wykończenie jest perfekcyjne, zielone dodatki szczególnie w słońcu dają cudowny efekt. Wygląda fantastycznie zarówno na męskiej jak i kobiecej dłoni. Z paskiem kolorystycznie dobranym idealnie tworzą nietuzinkowa parę:) Warto jeszcze dodać że wysyłka była błyskawiczna, zamówienie złożyłam w niedzielę we wtorek zegarek trafił już na moją rękę.
 157. 5 out of 5
  Wspaniały zegarek! Kupiłam go jako prezent ślubny dla przyszłego męża - nie mam wątpliwości, że się spodoba. Świetnie wykonany, elegancki i prosty. Robi ogromne wrażenie. Polecam!
 158. 5 out of 5
  Dostałam jako prezent i lepszego nie mogłabym sobie wymarzyć. Idealnie wykonany, perfekcyjny w wyglądzie i jakości. Po prostu piękny. Wraz z personalizacją tworzą niepowtarzalną rzecz, od której nie można oderwać wzroku.
 159. 5 out of 5
  Gorąco polecam. Świetny kontakt z firmą. Bardzo szybka dostawa, gdyż zegarek miał być prezentem, dotarł w dwa dni :) Zegarek jest śliczny, oryginalny, leciutki i pachnący drewnem. Bardzo prosta regulacja bransoletki, którą samodzielnie zmniejszyłam :) Serdecznie dziękuję :)
 160. 5 out of 5
  Cudowny zegarek. Zamówiłam w prezencie dla chłopaka i nosi niemal bez przerwy. Wykonanie bardzo staranne. Jestem też miło zaskoczona, gdyż myślałam, że skoro w środku jest kamień, to może być stosunkowo ciężki, lecz okazało się, że jest naprawdę leciutki. Zdecydowanie polecam! :)
 161. 5 out of 5
  Najnowszy w mojej kolekcji..... pięknie wykonany i idealnie wykończony. Iście "królewski
 162. 5 out of 5
  Mój pierwszy drewniany zegarek..... idealny... często do niego wracam
 163. 5 out of 5
  No cóż, po prostu jestem zakochana❤ Zegarek jest cudny, pięknie się prezentuje na ręce. Każdy się ogląda za mną ☺ Kontakt ze sklepem ok, bardzo szybka dostawa. Wszystko na 5+ Pozdrawiam ?
 164. 5 out of 5
  Zegarek posiadam już 1,5 roku i jestem bardzo zadowolony:) Jeszcze wtedy udało mi się go zakupić z cieńszym czarnym skórzanym paskiem i wg mnie dużo bardziej do niego pasuje niż w obecnie sprzedawanym dość grubym paskiem. Ten grubszy pasek zdecydowaniem bardziej pasuje do "masywniejszych" zegarków jak z serii Royal (jestem świeżo po zakupie tego zegarka, więc niedługo pojawi się kolejna opinia). Pozdrawiam, wykonujecie dobrą robotę.
 165. out of 5
  Arek, dzięki za komentarz! Co do szkiełka - nie rysuje się aż tak łatwo (jak sam mówisz - rok bez problemów), ale faktycznie trzeba o nie dbać. Jeżeli natomiast wydarzy się 'nieszczęśliwy wypadek', wymieniamy szkło w naprawdę dobrej cenie :) Miłego użytkowania!!
 166. 5 out of 5
  Rewelka! Zegarek dostałem od żony grubo ponad rok temu i jak na razie sprawuje się bardzo dobrze. Zamieniliśmy pasek z parcianego na skórzany i prezentuje się naprawdę elegancko. Polecam taką zamianę. ;) Niestety dużym minusem jest szkło - bardzo podatne na zarysowania (znajomi trochę na nie narzekają) przez co trzeba z zegarkiem obchodzić się jak z jajkiem - na szczęście przez ponad rok nie udało mnie się zarysować szkiełka. :) Po prostu odpowiednio go zabezpieczam gdy go nie noszę a transportuję w inne miejsce (posiadam jeszcze inne zegarki). Mimo wszystko polecam z czystym sumieniem, bo jakby nie patrzeć jest to zegarek dla osób dbających i uważających na swój sprzęt. Oceniam na 5 gwiazdek.
 167. 4 out of 5
  Etui prezentuje się naprawdę dobrze. Nie mam żadnych zastrzeżeń wobec atrakcyjności design'u. Jednak jeśli zależy komuś na pełnej ochronie swojego smartfona radzę dobrze się zastanowić nad zakupem etui Plantwear. Obawiam się, że nie uchroni go w razie upadku. Etui obejmuje tylko boczne ściany smartfona, a rogi już pozostają odkryte, górna i dolna krawędź też nie objęta etui. Na pewno uchroni obudowę przed zarysowaniami. Pozdrawiam
 168. 5 out of 5
  Cudowny i piękny zegarek . Jestem mega zadowolona.
 169. 5 out of 5
  Zegarek kupiłem 3 tygodnie temu, jestem z niego bardzo zadowolony świetnie się prezentuje, jedyny minus na czarne wykończenia paska, schodzi z nich farba i miejsca te robią się srebrne i świecące to nie wygląda dobrze. Już po rozpakowaniu było kilka odprysków więc temat paska wraca jak bumerang :) ogólna ocena na 5+
 170. 4 out of 5
  Zegerek bardzo fajny, stylowy, dobrze wykonany. Jednak niestety dalej elementy przy pasku jasne, a nie ciemne jak na zdjeciu. Za to gwiazdka mniej.
 171. 5 out of 5
  Prze-pię-kny !!!! Jego piękny kolor ożywia każdą stylizacje. Polecam !!!
 172. 5 out of 5
  Mamy już 3 zegarki i 2 torby od Was i jestem szczerze zachwycona. Torba wykonana z dbałością o każdy najmniejszy szczegół. Po prostu jest piękna ?. Polecam!
 173. 5 out of 5
  Zegarek piękny Starannie wykonany Błyskawiczna realizacja
 174. 5 out of 5
  Jest przepiękny i bardzo oryginalny, polecam!!! szczególnie ze skórzanym paskiem :)
 175. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny. Spełnił bardzo moje oczekiwania :) jeśli miałabym się do czegoś uczepic to była by to grubość paska, jak dla kobiety bardzo masywny i sztywny przy pierwszych chwilach :) mimo to - miłość od pierwszego wejrzenia :)
 176. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny! Wrażenie potęguje opakowanie, zapach drewna, dopracowane detale - wszystko spójne i wywołujące uśmiech zadowolenia. To znakomity wiosenny prezent dla samej siebie. Dziękuję!
 177. 5 out of 5
  Właśnie odebrałam przesyłkę. Zegarek piękny <3 Bardzo dziękuje :) Polecam :)
 178. out of 5
  Pani Ewo, bardzo ciężko czasem ukazać produkt na zdjęciach :) Co do kamienia - jest on naturalny i każdy kawałek się różni. Zegarek można odesłać z prośbą o wymianę na bardziej 'matowy'. Nasz zespół wyszuka właśnie taką sztukę i wyśle do Pani. Zapraszamy do kontaktu :)
 179. 4 out of 5
  Zegarek dotarł bardzo szybko, niestety jak dla mnie różni się trochę od tego prezentowanego na zdjeiach. Jest troszeczkę "toporny" a kamień zamimast być matowy "świeci się". Dlatego 4 gwiazdki. Oprócz tego rzeczyiwście jest zrobiony bardzo solidnie z dbałością o szczegóły, bardzo leciutki.
 180. 2 out of 5
  Niestety problem z paskiem nie został rozwiązany, dzisiaj odebrałam zegarek i elementy paska roównież są jasne srebrne a nie ciemne jak na zdjęciu:( jestem zawiedziona, bo zegarek kupiłam na prezent a odbiega od zdjęcia :(
 181. 5 out of 5
  Zegarek piękny, świetnie się nosi, pasuje do wielu stylizacji. Przyciąga uwagę i często ludzie pytają co to za firma :) Równo rok temu zamówiłam Double Silver- dziś zamówiony drugi zegarek z Plantwear do kolekcji:) Mam nadzieję że będę z niego równie zadowolona.
 182. 5 out of 5
  Zegarek jest naprawdę fenomenalny:) Piękny prezent od męża, dziękuje:)
 183. 5 out of 5
  Zegarek wspaniały, leciutki, pięknie robiony. Nosi się rewelacyjnie. Szybka realizacja zamówienia, przesyłka natychmiastowa. Jestem mega zadowolona :)
 184. 5 out of 5
  Wspaniały kobiecy zegarek , pasujący​ do każdej stylizacji ! Serdecznie polecam ;)
 185. 5 out of 5
  Czy gwarancja obejmuje również mechacenie się materiału z którego kuferek jest wykonany? Boję się że po pół roku już tak dobrze wyglądać nie będzie...
 186. 5 out of 5
  Zegarek rewelacyjny. Na żywo wygląda jeszcze lepiej :) zegarek przyciąga uwagę, więc robi swoją robotę :)
 187. 5 out of 5
  Kuferek jest elegancki, estetycznie wykonany, bardzo wygodny. Mega :)
 188. 5 out of 5
  Lekki, wykonany z najwięszą precyzją. Na kobiecej ręce prezentuje się idealnie! Miłość od pierwszego założenia :) Plantwear jesteście cudotwórcami!
 189. 5 out of 5
  Piękny zegarek, "koronkowe" wykonanie. Widziałem już wiele zegarków drewnianych ale ten bije jena głowę dzięki swojej drewnianej bransolecie. Polecam :-)
 190. 5 out of 5
  W mojej codziennej stylizacji nigdy nie może zabraknąć pięknego i oryginalnego zegarka. Zdecydowałam się na zakup tego modelu, ponieważ jest piękny kobiecy, może i dla niektórych jest prosty ale ma w sobie to coś co przyciąga wzrok nie tylko kobiet ale i mężczyzn. Mam od Was już jeden zegarek i zapewne na tym nie poprzestanę ? Zegarki są wykonane z pełną dokładnością, wygodne, oryginalne i lekkie. Można pisać same ochy i achy, ale osoby posiadające zegarki tej firmy wiedzą co mam na myśli ? Zdecydowanie polecam ich zakup ?
 191. 5 out of 5
  Zegarek dotarł bardzo szybko! Zamówiony we wtorek - w czwartek już był! Jestem bardzo zadowolona! Jest piękny! Starannie wykonany, lekki! Polecam! :)
 192. 5 out of 5
  Zegarek jest wykonany z dużą precyzją. Mimo swoich gabarytów jest leciutki. Dodatkowo poprosiłam o wymianę paska na ten, który jest na zdjęciu (z żółtą stroną wewnętrzna a nie kremową) i to był strzał w dziesiątkę! Pasek jest na tyle krótki, że idealnie pasuje do kobiecego nadgarstka. A jego (paska) czekoladowa barwa idealnie komponuje się z zegarkiem. Zegarek jest naprawdę cudowny, mam nadzieję, że za poziomem wykonania i estetyką będzie szła w parze wysoka jakość i możliwość długich lat użytkowania.
 193. 5 out of 5
  Plecak jest świetny, bardzo poręczny, zgrabny i elegancki. Świetne wykonanie. Polecam
 194. 5 out of 5
  Właśnie dostałam przepiękny zegarek!!! Czas realizacji błyskawiczny :) W rzeczywistości troszkę ciemniejsza tarcza,niż na zdjęciu (jak dla mnie ładniejszy kolor).Jestem nim zachwycona!!11 Dziękuję bardzo i pozdrawiam cieplutko :) Gorąco polecam!!
 195. 5 out of 5
  Zegarek jest piękny. To już drugi zegarek jaki mam. Polecam.
 196. 4 out of 5
  Wszystko git. Chociaż myślałem, że dla mężczyzn będą trochę większe te koperty. Ale ogólnie ten model na plus. To mój pierwszy eksperyment z wami. Pozdrawiam
 197. 5 out of 5
  Piękna torba, starannie i solidnie wykonana, ma dużo różnych kieszonek, które na pewno pomogą w uporządkowaniu wszystkich rzeczy znajdujących się w środku.
 198. out of 5
  Wiola - dziękujemy za komentarz! Czy możemy dopytać o które plastikowe elementy zapięcia chodzi?
 199. 5 out of 5
  Zegarek dostałam jako prezent na urodziny - od roku na niego "chorowałam". Prezent piękny i praktyczny. Jeśli ktoś lubi szczegóły, które subtelnie przyciagają uwagę to jest to strzał w dziesiątkę. Po ponad 7 mieisącach użytkowania koperta i tarcza nie noszą znamion zniszczenia, plastykowe zapięcie bez zarysowania, nylonowy pasek trochę się "zmechacił" przy końcu, ale to wystarczyło przyciąć i lekko potraktować ogniem, żeby się nie pruł. Kropką nad i jest jeszcze to drewniane pudełeczko do przechowywania zegarka - jak dla mnie bardzo praktyczne.
 200. 5 out of 5
  Zagarki są piękne - zamawiałam dwa te same, lecz takie same nie były i to jest w nich piękne - każdy jest inny i wyjątkowy. Zwracają uwagę i pięknie wyglądają na ręce. Jedynym mankamentem są te plastykowe elementy zapięcia, ale jest to na tyle porządnie wykonane, że nie rzuca się w oczy - nie przeszkadza mi to być fanką tych zegarków :-)
 201. 5 out of 5
  Kuferek jest piękny i nie zamieniłabym na żaden inny :)
 202. 5 out of 5
  Zegarek posiadam od kilku miesięcy, jest jednym z kilku jakie posiadam, i zajął szczególne miejsce w garderobie. Noszę go chętniej niż inne ze względu na lekkość, uniwersalność, prostotę i kawał serducha włożony w wykonanie. Długo przed zakupem zastanawiałem się czy prosty mechanizm i drewniany zegarek spełni oczekiwania, ale stało się tak w 100%. Po kilku tygodniach po raz kolejny sięgnąłem po zegarek Plantwear, tym razem jako prezent dla brata. Brat zachwycony, jego zegarek tez sprawuje się świetnie. Polecam i dziękuję!
 203. 5 out of 5
  Rewelacyjne wykonanie. Połączenie drewna z kamieniem daje niesamowity efekt. Idealny zegarek dla Technologa drewna! :)
 204. out of 5
  Dziękujemy za komentarz. 'Kreski' na tarczy to najnowsze ulepszenie naszego produktu, na stronie już aktualne zdjęcia :)
 205. out of 5
  Dziękujemy za opinię! Jeśli chodzi o zestaw, staraliśmy się aby był jak najbardziej praktyczny - rozumiemy jednak że zmiana szerokości nie zawsze jest bajecznie prosta. Dziękujemy za pochwalenie czasu realizacji. Należy zaznaczyć że zamówienie złożyła Pani po godzinie 22:00, a zegarek już następnego dnia był w drodze (więc kalendarzowo trzy dni w sumie, ale staraliśmy się zrobić super-ekspres). Miłego odmierzania czasu życzymy!! :)
 206. 5 out of 5
  100% zgodności z opisem. Lekki, elegancki i kobiecy model. Dostawa błyskawiczna (miałam na 3 dzień przy zamówieniu opcji paczkomaty InPost). Ten zestaw do regulacji samodzielnej jednak mało praktyczny - ciężko wykonać to samemu. W obawie przed połamaniem oddałam w ręce profesjonalisty w celu skrócenia bransolety. Sam zegarek prezentuje się bardzo oryginalnie o co właśnie mi chodziło :)
 207. 5 out of 5
  Zegarek jest świetny. Bardzo dobre wykonanie, świetnie prezentuje się na ręcę. Polecam!!! Najlepszy prezent jaki dostałem ?
 208. 5 out of 5
  Zegarek cudo! Polecam z całego serca ekipę Plantwear, ekspresowa dostawa i świetne zegarki. Rewelacja!
 209. 5 out of 5
  Torba rewelacja. Pięknie wykonana i solidna. Polecam!
 210. 5 out of 5
  Zegarek jest prześliczny!!! :-) jestem nim zachwycona. Czas realizacji zamówienia bardzo szybki. Kreski tarczy zegarka są bardzo dobrze widoczne - nie tak jak na zdjęciu powyżej - co daje duży +. Trochę szkoda, że na tarczy zegarka nie ma logo Plantwear oraz że wskazówki nie są srebrne, a czarne oraz mają inny kształt niż na zdjęciu powyżej. Chociaż nie jest to problem. To co bym zmieniła, przede wszystkim, to długość paska - dla szczupłej kobiecej dłoni - jest on zdecydowanie za długi.
 211. 5 out of 5
  W rzeczywistości kartka jeszcze ładniejsza. Szybka realizacja pomimo zmian o które prosiłam po wysłaniu zamówienia. Pani bardzo szybko odpowiada na e-maile a co do paragonu lub faktury to wystarczy podczas składania zamówienia podać adresy na który ma być wysłany patagon/faktura a na który kartka. Bardzo polecam :)
 212. out of 5
  Dziękujemy za komentarz. Niestety wszyscy zaskoczyli nas ilością i po prostu zabrakło kopert ze zdjęcia - zostaliśmy z dylematem: użyć zwykłej koperty lub nie wysyłać? Serdecznie przepraszamy za tą sytuację. Co do paragonu: jest to prawny obowiązek i inaczej nie możemy tego załatwić. Mamy nadzieje że pomimo tych dwóch szczegółów, prezent się jednak podobał!
 213. 5 out of 5
  Bardzo solidna firma, szybka realizacja, miła pomocna obsługa. Zamówienie - kartka walentynkowa zaskoczyła mnie i moją walentynkę pięknym wykonaniem. Cieszy to , że jest PLANETWEAR który pielęgnuje dawne zwyczaje, większość ludzi zapomniała co to jest kartka. Ta jest wyjątkowa !!! Poza tym oferują naprawdę wiele fajnych innych rzeczy. Te walentynki były inne, były kwiaty bez słów, kolejna niespodzianka bez słów a kartka dopowiedziała to co chciałem powiedzieć. Dziękujemy !
 214. 4 out of 5
  Karta sama w sobie śliczna, ale w zwykłej kopercie, co psuje efekt ze zdjęcia. Sporo mniejsza niż pocztówka. I najważniejsze! Skoro wiadomo, że jest wysyłana jako prezent, to kwestia paragonu powinna być rozwiązana jakoś inaczej, niż wrzucenie go razem z kartką.
 215. 5 out of 5
  Torba jest boska. Bardzo dobrze wykonana. Nie można mieć do niej żadnych zarzutów. Bardzo pakowna, ale przy tym bardzo zgrabna. Polecam w 100% ! Dodatkowo w komplecie z zegarkiem cudownie się komponuje.
 216. 5 out of 5
  Piękny zgarek, zaskakująco lekki, kobiecy, delikatny, oryginalny. Mój się lekko poznil, jednak z reklamacja nie było żadnych problemów, wszystko odbyło się niezwykle profesjonalnie i szybko. Teraz zegarek działa bez zarzutu i wszyscy zwracają na niego uwagę ☺
 217. 5 out of 5
  Kuferek jest niesamowity. Piękny, elegancki. Jestem nim zachwycona. Skradł moje serce.
 218. 5 out of 5
  Cudowny !!!!!!!! Polecam :)
 219. 5 out of 5
  Piękna torba, aż brakuje słów. Bardzo lekka, solidna, pakowna, wygląda na taką nie do zdarcia. Polecam!!!
 220. 5 out of 5
  Piękny zegarek, mój drugi od Plantwear, a w planach jest jeszcze trzeci. Niepowtarzalny, świetnie wykonany. Z wymianą paska nylonowego nie było problemu. Polecam.
 221. 5 out of 5
  Zegarek jest super! Obdarowany bardzo zadowolony. Obsługa świetna. Polecam
 222. 5 out of 5
  Witam. To mogę sobie zamówić taki bon za free
 223. 1 out of 5
  Ogolnie Bardzo ciężki kontakt ze sklepem .. czas realizacji zamówienia ok 2tygodni.. Prosłam o zamiane paska z którą nie było problemu (zamiane na skórzany ) pasek został zmieniony ale jakoś jego jest tragiczna . Osobiście nie polecam ; (
 224. 5 out of 5
  Unikat! Jedyny taki w swoim rodzaju. Lekki, wygodny i piękny. Polecam każdemu, kto szanuje swoje nadgarstki! :D Niestety muszę zbierać na nowy, bo pierwszego mi skradziono. :(
 225. 5 out of 5
  myślę że to jest pierwszy zegarek w mojej kolekcji od Was , wykonany jest cudnie i cudnie wygląda . Już marzy mi się następny :) Polecam , piękny polski design .
 226. 5 out of 5
  Śliczny !!! Dużo ładniejszy na żywo. Dzięki dedykacji od męża stał się dla mnie bardzo wyjątkowy.Polecam !!!
 227. 5 out of 5
  zegarek rewelacja, lekki i bardzo ładny, inny niż "sklepowe" pomimo problemu z dostawą, firma kurierska zgubiła przesyłkę Po zgłoszeniu problemu do Plantwear w dniu 04.01.2017 o godzinie 17-tej wysłano drugi zegarek, dzisiaj o godzinie 12-tej po 17 godzinach miałem już zegarek. Rewelacyjne podejście do klienta i mega szybka wysyłka. Polecam
 228. 5 out of 5
  Zegarek jest cudowny. Pięknie się prezentuje zarówno na męskiej jak i damskiej dłoni. Perfekcyjnie wykonany, efekt na żywo jeszcze lepszy niż na zdjeciach. Gorąco polecam !
 229. 5 out of 5
  dostałem od Dzieci Mikołaja znaczy super,luks,torpeda,mniodzio,cieszy jak po maku,chce jeszcze,za rok czekam na mahoń odnośnie szkiełka to polecam zawsze szkło szafirowe na co dzień papatki
 230. 5 out of 5
  Zegarek piękny, oryginalny, lekki (36g!) i okazał się być trafionym prezentem. :-) Gorąco polecam!
 231. 5 out of 5
  Piękne wyroby, nowoczesny styl i ekologiczne materiały. Dobry dobór kolorów i oby jakość była stale na wysokim poziomie.
 232. 5 out of 5
  Zegarek w rzeczywistości jest jeszcze piękniejszy niż na zdjęciu, widać precyzyjne wykonanie, cena absolutnie adekwatna. Bardzo lekki wbrew pozorom, na ręce prezentuje się oryginalnie, jestem w nim zakochana ???⌚:-)
 233. 5 out of 5
  Specjalnie czekałem z opinią ponad miesiąc żeby nie była wystawiona pochopnie. Obecnie oceniam zegarek jako bardzo fajny, stylowy i uniwersalny. Wpada wszystkim w oko, jest lekki i znakomity w swej prostocie i elegancji. Bałem się nieco jakości szkiełka ponieważ nie sprawia wrażenia solidnego jednak póki co się dobrze trzyma i nic się nie zarysowało. Ogólnie super zegarek i polecam w 100 %. Fajnie jakby była informacja na temat szkiełka lub jakiś zegarek z solidnym szkiełkiem - wziąłbym jako drugi do kolekcji :)
 234. 5 out of 5
  Męski. Piękny. Solidny. Niepowtarzalny.
 235. 5 out of 5
  Rewelacja, pasuje do stroju eleganckiego jak i sportowego. Prezentuje się naprawdę nieźle. Polecam
 236. 5 out of 5
  Zegarek jest przepiękny, wykonany z dbałością o każdy szczegół - na ręce prezentuje się jeszcze lepiej niż na zdjęciach. Bardzo elegancki, bardzo lekki - wybór tego modelu to strzał w 10.
 237. 5 out of 5
  Rewelacja, elegancki, bardzo lekki, gdybym wiedział, że jest taki fajny w realu (długo się zastanawiałem oglądając zdjęcia w internecie) już dawno bym go kupił. Naprawdę warto!!! Polecam!!!
 238. 4 out of 5
  Piękny! W rzeczywistości jeszcze ładniejszy niż na zdjęciu! Mały minus to brak symbolu Plantwear na tarczy, szkoda.. dużym minusem jest to że zegarek miał posiadać piękne srebrne wskazówki a na moim są czarne i całkiem innym kształcie ? ale i tak jak najbardziej polecam!
 239. 5 out of 5
  Piękny! W rzeczywistości jeszcze ładniejszy niż na zdjęciu! Jedyny minus to brak symbolu Planywear na tarczy, szkoda.. ale jak najbardziej polecam!
 240. 3 out of 5
  Ten sam problem co kolega. Zegarek ciekawy. Napewno na plus że ręcznie robiony i to w Polsce. Niestety te okropne srebrne dodatki na psaku.....
 241. 5 out of 5
  Zegarek nieziemski. Pięknie prezentuje się na ręce i robi wrażenie. Jeszcze 'cieplutki 'bo dostałam go dziś na imieniny. Kontakt z firmą na najwyższym poziomie-jej pracownik osobiście dopilnowal,by przyszedł na czas(zamówiony w środę, odebrany w piątek tego samego tygodnia). serdecznie polecam!
 242. 5 out of 5
  Otrzymałem go jako prezent. Niewiarygodnie lekki i świetnie wykonany. Bardzo miła i przyjemna obsługa klienta w związku z naprawą gwarancyjną. Jesteście najlepsi! Na pewno wrócę do Was po kolejne zegarki!
 243. out of 5
  Dziękujemy za opinię! Mieliśmy problem z dostawcą pasków, który nie zwracał właśnie uwagi na szczegóły. Na szczęście zmieniliśmy na nowego - zapraszamy do kontaktu i nieodpłatnie wyślemy nowy pasek (grubszy, logo na zapięciu) :)
 244. 5 out of 5
  Bardzo ładny zegarek i dobrze się prezentuje. Jestem z niego Bardzo zadowolony :D
 245. 5 out of 5
  Przepiękny zegarek! Musze powiedzieć że zegarek został wykonany bardzo precyzyjnie i prezentuję się lepiej niż na zdjęciu. Pasuje idealnie do ubioru eleganckiego jak i zarówno codziennego. Jest bardzo lekki wbrew pozorom. Polecam gorąco. Szczęśliwy klient :)
 246. 3 out of 5
  Bardzo fajny, stylowy, lekki zegarek, choć jest małe ALE: dbałość o detale. Na zdjęciach na stronie internetowej metalowe elementy paska są czarne i matowe, które fajnie harmonizują z ciemną kopertą zegarka. Tymczasem egzemplarz, który otrzymałem ma te elementy jasne, srebrne, z połyskiem. Niby drobiazg, ale w tak starannie zaprojektowanym zegarku trochę dziwi ta niedbałość i psuje efekt.
 247. 5 out of 5
  Bardzo piękny zegarek. Niespodziewanie lekki. Solidnie wykonany i zapakowany. Dołączony jest klucz do samodzielnej regulacji bransoletki. Kupiliśmy go na prezent i bardzo zależało nam na czasie - obsługa sklepu stanęła na wysokości zadania i wszystko się udało :) świetny, miły kontakt. Bardzo polecamy!
 248. 5 out of 5
  Wcale nie damski - typowy unisex, świetnie leży na męskiej ręce i faktycznie jest ultra-lekki. Na żywo wygląda jeszcze lepiej niż na zdjęciu, za dizajn +50 do nieskończoności ;) polecam!
 249. 5 out of 5
  Starannie wykonany, lekki, szybka wysyłka. Serdecznie polecam naprawdę warto :)
 250. 5 out of 5
  Starannie wykonany, lekki, oryginalny. Idealny na prezent. Nie było problemu z wymianą paska na skórzany. Drewno i kamień przepięknie wyglądają razem.
 251. 5 out of 5
  Gorąco polecam. Od samego początku kontakt z firmą świetny, odpowiedzi na maile błyskawiczne a co najważniejsze prawdziwe. Ponieważ zegarek miał być prezentem zależało mi aby zegarek dotarł na piątek mimo zamówienia złożonego we wtorek. Tak też się stało :) Sam zegarek jest piękny, leciutki i pachnący drewnem. Koleżanki, które go oglądały zakochały się :) Serdecznie dziękuję:)
 252. 5 out of 5
  Bardzo ładnie i starannie wykonany zegarek. Prezentuje się naprawdę fantastycznie oraz przyciąga uwagę innych osób - pewnie dlatego,iż może się pochwalić niesztampowym wyglądem.Na pierwszy rzut oka widać,iż przy tworzeniu zegarka włożone zostało całe serce. Serdecznie polecam ten zegarek!
 253. 3 out of 5
  Mam go już pół roku a dopiero dziś dowiedziałem się że jest damski ? teraz rozumiem dlaczego wywołuje uśmiech i błysk w oku płci pięknej. Tak czy inaczej doskonale leży i na męskiej dłoni, jest lekki, wręcz niewyczuwalny. I ten kolor... od samego patrzenia robi się cieplej ?
 254. 5 out of 5
  Oryginalny design, dobre spasowanie elementów czynią ten zegarek naprawdę udanym. Dodatkowo ta lekkość, nosi się go cały dzień a nic nie czuć, choć mam go dosłownie dwa dni już stał się moim ulubieńcem serdecznie polecam naprawdę warto :)
 255. 5 out of 5
  Zegarek przepięknie prezentuje się na ręce. Mimo połączenia drewna z kamieniem jest bardzo lekki, za co kolejny plus :) Grawer również wykonany z najwyższą precyzją. Oby obdarowanemu spodobał się tak samo jak mi :) Polecam.
 256. 4 out of 5
  Zegarek super się prezentuje. Dokonałam zamiany na pasek skórzany i wygląda równie dobrze jak z nylonowym. Malutki minus za długi czas realizacji zamówienia.
 257. 5 out of 5
  Jest przepiękny :) Również nie było problemu z zamianą paska na skórzany
 258. 5 out of 5
  Fantastyczny zegarek przyciągający uwagę nietuzinkowym, w mojej opinii minimalistycznym designem. Moim zdaniem największą zaletą jest to, że pasuje i do bardzo oficjalnego stroju, jak i do codziennego ubioru. Polecam każdemu!
 259. 5 out of 5
  Rewelacyjny produkt, super wykonany i ekstrawagancki design.
 260. 5 out of 5
  Śliczny zegarek, wykonany starannie i solidnie. Bardzo ładnie prezentuje się na ręce. Jest bardzo lekki. Jestem mega zadowolona z zakupu :)
 261. 5 out of 5
  Elegancki, bardzo lekki. Bardzo polecam!!!
 262. 4 out of 5
  Ogólnie ładny i interesujący wygląd, jak dla mnie na kopercie brakuje jednak symbolu Planetwear ,jak w większej wersji.
 263. 5 out of 5
  Niesamowicie lekki i wygląda świetnie! Polecam :)
 264. 5 out of 5
  Piekny, leciutki, dobrze wykonany! Spora, czytelna tarcza, warto bylo! Polecam.
 265. 5 out of 5
  Polecam zakup warty swojej ceny. Wygodny i super lekki, pasek nylonowy spoko wygodnie sie nosi dobrze zapina. Polecam :D
 266. 5 out of 5
  Jestem bardzo zadowolony. Zegarek niespodziewanie lekki i bardzo dobrze wykonany. Poprosiłem o skórzany pasek zamiast nylonowego - nie było problemu. Nieregularność kamienia dodaje unikatowego charakteru i niepowtarzalności zegarkowi. Mocna 5 gwiazdek - polecam.
Pomysły na prezent - KLIK

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat na pierwsze zakupy!

Dołącz do Ludzi Plantwear! Bądź na bieżąco z promocjami oraz nowościami i... odbierz rabat powitalny na pierwsze zakupy! Sprawdź swoją skrzynkę mailową i potwierdź swój zapis do newslettera.

Zapisuję się (i wiem, że mogę się wypisać w każdej chwili). Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych przez firmę Plantwear S.A. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.